ROŽĖS KRYŽIAUS ORDINAS.
                          MELKISEDEKO ORDINAS.
 

Rožekryžiečiai yra kilę iš Didžiosios Baltosios Brolijos didingų narių, ištikimų Rožės - Kryžiaus Ordino apaštalų, išnykusių amžių naktyje.
Rožekryžiečiai yra apsireiškę visais laikais, kiekvienoje valstybėje. Jie pasirodydavo skirtingai pasivadinę, šviesdavo tik mažą akimirksnį ir tuomet pranykdavo - kad toliau šviestų aukštesnių kosmosų nežinomoje gilumoje dar ryškiau.
Senovės Indijos išminčiai, dar daugybę amžių prieš Krikščionybės atsiradimą, turėjo ŠVENTĄJĮ KRYŽIŲ ir garbino jį kaip AVATARĄ (dievybės įsikūnijimą) ar KRISTIFIKUOTĄ simbolį, kuriame pasirodydavo Dievas - didžioji būtis.
Visi švento Kryžiaus mokslo Pašvęstieji turėjo maksimalų pasiekimą. Žydėjimas Centrinės Rožės, kuris buvo įdėtas sąmoniningai tikslioje vietoje tarp dviejų rąstų sujungimo.
Didžioji Mistinė Rožė reiškia Didžiojo Darbo visišką didį pasiekimą. Visišką Mokytojo Kristifikaciją, Didijį GURUJI.
Rožė Kryžiuje simbolizuoja VIDINĮ KRISTŲ, kuris žydi virš kryžiaus, ties apsikeitimu dviejų elektromagnetinių polių, taip pat simbolizuojamas vertikaliame ir horizontaliame rąstuose.
ROŽĖ – KRYŽIUS yra neabejotinas SAULĖS ARKANO simbolis. Tai ženklas LAIMINGO ŽMOGAUS, KRISTIŠKO ŽMOGAUS.
Visos tos tautos pasislėpė dykumos smėlyje, pasinėrė į vandenynų gilumą arba suakmenėjusiuose kalnagūbrių sienose - kaip ir baltuosiuose poliuose, pačioje gilumoje žinodami Rožės – Kryžiaus reikšmę ir jie gyveno tuo labai intensyviai.
ROŽĖJE kaip ir KRYŽIUJE yra simbolizuojamas alcheminis procesas antrojo gimimo, apie kurį JĖZUS kalbėjo Nikodemui
(Biblija, Naujasis Testamentas, Jono 3.1 -5)
Dvasia yra ugnis ir tai yra begalinio vyriškumo pradžia. Vanduo yra visuotinė moteriškumo pradžia ir tai sudaro ENS SEMINIS.
UGNIS arba DVASIA yra atvaizduota KRYŽIUJE kaip vertikalus rąstas. VANDUO, ENS SEMINIS, yra atvaizduotas kaip horizontalus rąstas. ROŽĖ simbolizuoja KRISTŲ - pilnai ir iki galo atlikusį savo darbą.
UGNIS yra TĖVAS.
VANDUO yra MOTINA.
DVASIA  (UGNIS) per alcheminę transmutaciją apvaisina DIEVIŠKĄJĄ MOTINĄ  (VANDENĮ) sukurdama DIEVIŠKĄJĮ KRYŽIŲ iš kurio gimsta KRISTUS  (ROŽĖ) .
VISATA YRA VIENA DIDI ROŽĖ, ŽYDINTI ABSOLIUTO NEMATOMAME KRYŽIUJE.
Vyriškasis pradas (falas) apvaisina moteriškąjį pradą (įsčias) dėl šio sudaromojo akto sukuriama ROŽĖ  (VISATA).
ROŽĖ yra SŪNUS, simbolizuojanti ir personifikuojanti KRISTŲ.
Vanduo yra pagrindas bet kuriai gyvybei sukurti. Jis yra atvaizduojamas horizontaliame rąste. Šis rąstas ir vanduo yra žmogiškojoje būtybėje, yra ENS SEMINIS, DIEVIŠKOJOJE SĖKLOJE.
DVASIA, reiškianti UGNĮ, kuri yra atvaizduojama vertikaliame rąste, apvaisina gyvybės vandenį ir gimsta ROŽĖ, reiškianti KRISTŲ.
Tai ROŽĖJE ir KRYŽIUJE yra SAULĖS ARKANO paslaptis , kuri veda Pašvęstąjį į Kristifikaciją.
Tik apvaisindami savo sėklinius vandenis su dvasios ugnimi, mes galime pasiekti savo kilmingą Kristifikaciją.
Tai Dvasia, kuri naudojasi išreiškimo įrankiu, apvaisina sėklinius vandenis su savo saulės ugnimi ir taip ji sukuria Krisifikuotus kūnus - saulės kūnus, kurie veda mus į dar nesukurtą šviesą, į absoliutą.
Šis pažinimas apima orbitas toliau nuo laiko ir amžinybės ir keliasi toliau proto ir Budų.
Rožė – Kryžius yra kilę iš nepažįstamos gilumos, nesukurtos absoliuto šviesos.
ROŽĖ – KRYŽIUS yra VISUOTINIS.